۱-آسانسور برقی
۲-آسانسور هیدرولیکی
۳-آسانسور پنوماتیکی