سیستم ایمنی (پاراشوت)

خدمات اسانسور کرج

کابین هر آسانسور که به وسیله سیم بکسل ها یا زنجیر، معلق و ممکن است به وسیله اشخاص به منظور تردد و جا به جایی بار یا کالا مورد استفاده واقع شود، باید مجهز به سیستم ایمنی یا آنچه در ایران به اسم پاراشوت معروف شده است گردد. وزنه تعادل زمانی باید به سیستم ایمنی (پاراشوت) مجهز باشد که طبقه زیرین آن مسکونی باشد.سیستم ایمنی یک وسیله مکانیکی برای متوقف کردن کابین (یا وزنه تعادل) به طیق درگیر شدن با ریلهای راهنما است و در مواقعی که کابین از سرعت تعیین شده قبلی در جهت حرکت به سمت پایین تجاوز کند بدون توجه بع دلیل افزایش سرعت عمل می کند.سیستم ایمنی ترجیحا در زیر و در پایین ترین قطعه یوک کابین نصب می شود و بر روی جفت ریلهای راهنما عمل می کند. در گیری با ریلهای راهنما باید همزمان باشد، و کف کابین با بار توزیع شده به طوز یکنواخت، نباید انحراف بیش از ۵ درصد از موقعیت خویش داشته باشد.سرعت مشخص که کابین یا وزنه تعادل باید در آن متوقف شود برابر با سرعتی است که گاورنر برای آن تنظیم شده تا عکس العمل نشان دهد. سیستم ایمنی وزنه تعادل ممکن است یا با خرابی سیستم تعلیق و یا به وسیله یک سیم بگسل ایمنی، اگر سرعت اسمی از یک متر بر ثانیه متجاوزنباشد عمل نماید. یک سوئیچ سرعت بیش از حد مجاز باید روی دستگاه گاورنر نصب شود تا قبل از فعال شدن سیستم ایمنی مدارات کنترل را قطع نماید. سیستم ایمنی کابین بر اساس مشخصه های عملکرد طبقه بندی می شوند که به شرح زیر می باشند : نوع آنی یا لحظه ای : که فشار به سرعت فزاینده ای را بر روی ریلهای راهنما در مدت زمان توقف اعمال می نماید. زمان توقف و مسافت توقف بسیار کوتاه است و سیله ای انعطاف پذیر برای محدود کردن نیروی کند شوندگی و مسافت توقف معرفی نشده است.  

 

نوع پیشرونده : حین توقف فشار محدودی را روی ریلهای راهنما اعمال می کند و بعد از فعال شدن کابل سیستم ایمنی، نیروی کند شوندگی به طور قابل ملاحظه ای یکنواخت می ماند. زمان و مسافت توقف بستگی به جرم در حال حرکتی که باید متوقف شود و سرعتی که سیستم ایمنی در آن فعال میشود، دارد. 

 

مقررات ایمنی سیم بکسل ها و ایمنی های مکانیکی

  1. سیم بکسل های متصل به کابین و وزنه تعادل می بایستی حتما از جنس فولاد حداقل دو رشته با حداقل قطر ۸ میلی متر باشند و مخصوص آسانسور ساخته شده باشند. 
  1. ضریب ایمنی سیم بکسل ها در صورتی که تعداد سیم بکسل ها ۳ رشته یا بیشتر باشند حداقل ۱۳ و در صورتیکه ۲ رشته باشد حداقل ۱۶ می باشد. 
  1. حداقل نسبت بین قطر فلکه ها به قطر سیم بکسل ۴۰ می باشد.
  2. بارهای وارده بایستی به صورت یکسان روی کلیه رشته های سیم بکسل توزیع گردد.
  3. کلیه فلکه های گیربکس و هرزگزد بایستی دارای مانع خروج سیم بکسل از شیارباشند.

۶-  ترمز ایمنی (پاراشوت) صرفا هنگام پایین امدن کابین فعال بوده و به وسیله فک ها یا قرقره های درگیر یا ریلها که در اثر افزایش سرعت کابین از گاورنر فرمان می گیرد، عمل می کند. 

۷- ترمز ایمنی(پاراشوت) برای آسانسور های با سرعت حداکثر یک متر بر ثانیه از انواع لحظه ای یا نوع تدریجی برای سرعت های بیشتر از یک متر بر ثانیه حتما از نوع تدریجی باشد. 

۸- ترمز ایمنی می بایستی ترجیحا در پایین ترین قسمت کابین مستقر شده و پس از عمل کردن فقط با بالا آوردن کابین آزاد گردد. 

۹- وسیله الکتریکی باید قبل از عملکرد کامل ترمز ایمنی یا درست هنگام ایستاده کابین موتور را از کار بیندازد. 

 

۱۰- کنترل کننده های مکانیکی سرعت(گاورنر) می ایستی متناسب با سرعت نامی آسانسور و رعایت مقررات تنظیم و ثابت شده است. 

۱۱- سیم بکسل گاورنر بایستی با قطر حداقل ۶ میلی متر، دارای حداقل ضریب اطمینان ۸ و بسیار انعطاف پذیر باشد. 

۱۲-کنترل کننده های سرعت (گاورنر) بایستی دارای وسیله ای الکتریکی باشد که پس از عملکرد تا آزاد کردن کابین از حرکت آن جلوگیری نماید. 

۱۳-آسانسورها بایستی دارای ضربه گیرهای کابین و وزنه تعادل باشند که در پایین ترین حد حرکت کابین و وزنه تعادل و بر روی ستون هایی(سکوهایی) نصب می شوند و نوع مناسب آنها با توجه به سرعت و ظرفیت آسانسورها انتخاب می شود. 

۱۴-ضربه گیرهای سیار که با کابین و وزنه تعادل در حرکت هستند، بایستی با ستون های حداقل نیم متر ارتفاع که در پایین ترین حد حرکت کابین و وزنه تعادل (در چاهک) تعبیه شده اند، تماس حاصل نمایند. 

۱۵-در هر صورت هنگام نشستن کابین روی ضربه گیرها بایستی فضای مناسب در چاهک به عنوان جان پناه وجود داشته باشد.