مراحل طراحی و اطلاعات ساخت آسانسور از آماده سازی چاهک تا بتن ریزی

 

مراحل طراحی و اطلاعات ساخت آسانسور از آماده سازی چاهک تا بتن ریزی

جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان در پروسه طراحی و انتخاب آسانسور و هزینه های زیاد ورعایت نکات
ذیل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و چنانچه سازندگان ساختمان در طول عملیات طراحی و اجرا به
نکات قید شده توجه نمایند از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

مرحله1) آماده سازی کف چاله آسانسور:
الف- جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف سازی شده اولین توقف آسانسور قبل از
بتون ریزی کف چاله حداقل باید 190cm باشد.
ب- در زمان بتون ریزی کف چاله با عنایت به نقشه سکوهای ضربه گیر زیر کابین و زیر قاب وزنه تعادل 10
cm بتون مگر و 30cm آرماتور بندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از 150
آرماتوربندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از 150 cm شود.
ج- جهت اجرای سکوهای ضربه گیر طبق نقشه های اجرای آرماتورهای انتظار جهت سکوهای ضربه گیر در
فونداسیون مذکور پیش بینی می شود. نکته مهم: در این مرحله پیش بینی چاه ارت ضروری است.
جهت چاه ارت تا رسیدن به رطوبت لازم زمینی، و وصل کردن سیم مربوطه، می توان از چاه اصلی ساختمان
جهت ایجاد چاه ارت استفاده نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده است، در محل مناسب و نزدیک به
آسانسور چاهی به عمق حداکثر 8/3 متر ایجاد کرد تا به رطوبت زمینی رسید سپس مواد ذیل را طبق
دستورالعمل در چاه حفر شده قرار داده و روی آن را می پوشانیم.

1- نمک 33%
2- زغال33%
3- پتاسیم33%
4- سیم مسی بدون روکش به متراژ مناسب جهت مورد انتقال
5- میله مسی و صفحه مسی
مرحله2) تهیه نقشه
چنانچه ساختمان در حال احداث می باشد و دسترسی دقیق به ابعاد مورد نیاز چاهک میسر نباشد، نقشه
های زیر لازم است.
1- پلان تیپ طبقات شامل پارکینگ-زیرزمین-همکف و طبقات در محل نصب آسانسور
2- مقطع از چاهک آسانسور با ذکر اندازه های کامل از کف چاله آسانسور تا زیر سقف موتورخانه
3- پلان پشت بام ساختمان در محدوده چاهک آسانسور به منظور بررسی تجهیزات و تاسیسات احتمالی
موجود در اطراف چاهک به شرکت طرف قرارداد ارائه شود.
مرحله3) بتون ریزی کف چاهک :
همانطوری که در مرحله 1 اشاره شد پس از تکمیل مدارک مورد نیاز در مرحله 2 با توجه به شرایط
ساختمان و نوع آسانسور طرح اجرایی بتون ریزی کف چاهک به شرح ذیل به کارفرما ارائه خواهد شد.
1-بتون مکر 10cm
2-بتون آرمه کف و آرماتوربندی 30 cm

مرحله4)عملیات آهن کشی(سازه فلزی)چاهک آسانسور:
آهن کشی عبارت است از سازه فلزی در داخل چاهک آسانسور جهت استقرار براکت های مورد نیاز
ریلهای کابین و ریلهای وزنه بر اساس نقشه طراحی شده توسط فروشنده آسانسور که به شرح زیر
می باشد:
1-تهیه نقشه اجرایی آهن کشی کامل چاهک
2-تهیه لیست آهن آلات مورد نیاز
3-نصب داربست فلزی مناسب جهت اجرای آهن کشی
4-انجام آهن کشی با نظارت نماینده فنی شرکت فروشنده یا دستگاه نظارت ساختمان
5-اجرای ضد زنگ آهن آلات پس ازصدور گواهی انجام آهن کشی
مرحله5) دیوارکشی اطراف چاهک(در صورتیکه قبل از آهن کشی انجام نشده باشد)
الف- سه طرف چاهک(سمت راست-روبرو-سمت چپ)می بایستی به وسیله دیوارکشی از کف تمام
شده اولین توقف تا اتاقک موتورخانه بر روی پشت بام اجرا گردد. ممکن است دیوار کشی با یکی از روش
های زیر بر حسب شرایط ساختمان انجام پذیرد:
1- ورق کشی: که به تناسب فضا از ورق های فلزی-یا پانال گچی استفاده می شود.
2- رابتیس بندی:با استفاده از تورهای فلزی مخصوص و اندودکاری روی آن
3- آجرکشی
ب-انجام اندود دیوار از طرف داخل چاهک به وسیله سیمان یا خاک و گچ

مرحله6)ایجاد موتورخانه:
اطاق موتورخانه بر حسب ابعاد و نقشه اجرایی فروشنده اجرا می گردد و رعایت ابعاد و اندازه های زیر الزامی است :
1- ارتفاع از روی کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف اطاق موتورخانه حداقل نباید کمتر از 6
متر باشد.
2- اطاق موتورخانه باید درب با عرض ورودی حداقل80cm باشد.
3- اطاق موتورخانه باید دارای پنجره جهت تهویه باشد.
4- نصب هواکش مناسب در موتورخانه
5- نصب قلاب فلزی در بالای چاهک آسانسور روی سقف مناسب برای حداقل 2000kg وزن
6- فضای موتورخانه همیشه باید دمای مناسب داشته باشد.(بین 5 الی 40 درجه سانتی گراد)
7- نصب کپسول آتش نشانی
8- نصب تابلو برق سه فاز طبق مشخصات مورد تایید شرکت فروشنده آسانسور در موتورخانه
9- اجرای کابل کشی برق سه فاز تا موتورخانه جهت نصب به تابلو برق سه فاز
10- چنانچه دو آسانسور کنار یکدیگر قرار دارند باید دریچه ای (Trap Dooe) به ابعاد حداقل
80 * 100 cm در سقف موتورخانه تعبیه گردد.
11- زیر سقف چاهک در موتورخانه آسانسورهای دوبله دریچه ای به ابعاد 600 * 500 cm برای
هر آسانسور تعبیه گردد.

مرحله7) دورچینی درب طبقات:
بعد از اتمام نصب ریل و درب و کنترل نهایی عملیات عوامل فنی و تایید آن باید موارد ذیل انجام شود:
1- اجرای دیوارچینی دور دربها به وسیله آجر یا بلوک یا پوشش فلزی
2- پوشش به هرصورتیکه انجام می شود نبایستی از لبه داخلی دربها در سمت چاهک تجاوز نماید و
حداقل باید با لبه چهارچوب دربها مسطح باشد.

مرحله8)اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز:همانطوریکه در بند 8 و 9 مرحله 6 آمده است اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز از اولویت خاصی
برخوردار می باشد و لذا به شرح زیر باید اقدام گردد:
1- نصب کابل برق سه فاز از محل نصب کنتور تا موتورخانه آسانسور
2- نصب سیم ارت
3- چنانچه فاصله ی کنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه های استاندارد باشد باید محاسبه شده در سایز کابل تغییرات لحاظ گردد.
در فاصله های استاندارد از کابل 16*5 برای آسانسورهای 8 و 13 نفره و از کابل 10 *5 جهت آسانسورهای 4 و 6 نفره استفاده می گردد.
تجهیزات لازم که باید در تابلو برق سه فاز تعبیه گرد :
1- سه عدد فیوز 25 آمپر برای آسانسورهای 4 و 6 نفره
2- سه عدد فیوز 50 آمپر برای آسانسورهای 8 و 13 نفره و باری
3- کلید گردان 63 آمپر
4- نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهک و فن موتورخانه
5- تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه

مرحله 9) بتون ریزی سقف چاهک :
بعد از اتمام عملیات نصب درب و ریل و صدور تاییدیه عملیات توسط فروشنده آسانسور باید طبق مشخصات
فنی محل نصب ریلها نسبت به اجرای قالب گذاری آرماتور بندی و بتون ریزی اقدام گردد. زمان لازم جهت
استحکام بتون حدود 15 روز می باشد. ضمنا مقدار نیروی وارده به سقف بتونی چاهک آسانسور (نیروی
دینامیکی) بشرح زیر می باشد :

1- آسانسور 4 نفره حدود 3000 کیلوگرم
2- آسانسور 6 نفره حدود 32000 کیلوگرم
3- آسانسور 8 نفره حدود 3850 کیلوگرم
4- آسانسور 15 نفره حدود 6200 کیلوگرم

مدار فرمان :

مدار فرمان آسانسور از سه قسمت تشکیل شده است :
380 ولت
مدار فرمان 90 تا 220 ولت
مدار فرمان لو ولتاژ (بین ولت)
مدار 380 ولت وظیفه ی به حرکت درآوردن موتور آسانسور را به عهده دارد.این مدار بسته به نوع آسانسور
(قدیمی تک سرعته) 2 عدد کنتاکتور. (جدید 2 سرعته) 4 کنتاکتور و یا نوع جدیدتر آن که دارای کنترل
دو موتور ی اشداز 2 یا سه کنتاکتور استفاده می کند.در برخی از آسانسورهای قدیمی با درب اتوماتیک
موتور درب که نیز به سر درب معروف شده از ولتاژ 380 استفاده می کند.مدار 90 تا 220 ولت که وظیفه ی
فعال کردن کنتاکتورها،چراغ های داخل کابین و فن داخل کابین سیستم درب باز کن اتوماتیک (کمان درب
باز کن) ترمز آسانسور و….. را بعهده دارد.مدار 5 تا 30 ولت که مدار اصلی را تشکیل می دهد،این مدار شامل
مدارهای شناسایی،شستی های داخل کابین و شستی های طبقات،مدارات اعلان طبقات (صوتی یا
تصویری) و سیستم های ایمنی و غیره می باشد.
موتور آسانسور : موتور الکتریکی 3 فاز یا دوسرعته قدرت از 3.5 کیلو وات به بالا ویا موتورهای DC که در
حال حاضر زیاد کارایی ندارند .معروفترین موتورها مربوط به شرکت های ایتالیایی می باشند.لازم بذکر است
موتور آسانسور فقط وزن نفرات را حمل می کند به این شکل که یک سیم بکسل را از یکطرف به تعدادی
وزنه ی چدنی و از طرف دیگر به کابین می بندند.وزن کابین را با وزنه های چدنی برار می گیرند و در
طبقات میانی لول می کنند.

ترمز آسانسور :

سیستم ترمز که از یک سیم پیچ هسته ی فلزی متحرک بازو و لنت ترمز (مخصوص ماشینهای
سنگین)تشکیل شده است روی موتور نصب شده است.در آسانسور ترمز همیشه درگیر می باشد یعنی زمانی
ترمز آزاد است که آسانسور درحال حرکت است. ولتاژ کار ترمز و نوع ولتاژ بسار متغییر است و روی پلاک
ترمز نوشته شده است. ولتاژ ac یا dc از 60 ولت تا 380 ولت که نوع 180 dc آن بسیار متداول می باشد.

سیستم ریویزیون :
این سیستم که مربوط به تعمیرکار و سرویس کارآسانسور می باشد کمک میکند که حین تعمیرات ،شستی های داخل کابین و بیرون از کار افتاده و فقط از روی کابین قابل کنترل می باشد. درسیستم ریویزیون شستی وظیفه ی حرکت را بر عهده دارد. یکی جهت بالا و دیگری جهت پایین. دراین سیستم آسانسور با سرعت کم حرکت میکند تا تعمیرکار امنیت بیشتری داشته باشد. جهت تعمیرات داخل چاهک،سنسورها،تعویض سیم کشی،آچارکشی ریل وزنه،ریل کابین و …. کاربرد دارد.

تراول کابل :

کابلی که از یکسو به تابلو فرمان و از طرف دیگر به زیر کابین متصل است و دائم با آسانسور به
بالا و پایین رفته و وظیفه ی ارتباط بین کابین و مدار کنترل را دارد.کمتر شدن این کابل در طراحی باعث
صرفه جویی در هزینه ی نصب می شود ولی به این نکته باید توجه کرد که کمتر شدن از 12 رشته باعث
سبکی کابل و در نتیجه گره خوردن آن می شود. این کابل به تعداد 4-8-12-16-20-24 رشته در بازار
موجود است درون آن رشته ایی از نخ نایلونی بسیار محکم وجود دارد که باعث استقامت کابل و طول عمر
آن می شود.معروفترسین مارک (دت وایلر) سوییس می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *