گواهینامه ها

پروانه طراحی و مونتاژ افرا دژ

گواهینامه اجلاس کشوری افرا دژ

گواهینامه تخصصی صنایع افرا دژ

گواهینامه صنعت و معدن افرا دژ

گواهینامه آکادمی هاروارد افرا دژ

گواهینامه مدیریت آکادمی DNW افرا دژ